01. Aanbieding en opbouw verslag

1

Aanbieding

Hierbij bieden wij u het aangepaste jaarverslag en de aangepaste jaarrekening over 2015 aan. Behandeling staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 september 2016. De accountantscommissie bespreekt de jaarrekening aan de hand van het rapport van bevindingen van de accountant en brengt hiervan verslag en advies uit aan uw raad.

 

Opbouw verslaglegging 

De begroting 2015 markeerde het einde van de bestuursperiode 2010-2014 en was de opmaat voor de nieuwe bestuursperiode. Een periode die in het teken staat van grote maatschappelijke veranderingen en van de veranderende rol van de overheid. In het collegeprogramma “Mijn Assen” hebben we aangegeven hoe wij daar in het eigen beleid vorm en inhoud aan wilden geven. Het motto van het collegeprogramma 'Niet zorgen voor, maar zorgen dat’ was in de begroting zowel beleidsmatig als financieel verder uitgewerkt. In de beleidsnotitie “Minderen met Maat” was de route aangegeven die we wilden bewandelen voor de uitvoering van ons collegeprogramma en de invulling van de noodzakelijke bezuinigingen. De beleids- en bezuinigingsmaatregelen uit “Minderen met Maat” waren onderdeel van de begroting en de resultaten.

De gemeentebegroting 2015 was voorzien van een nieuw uiterlijk. Dat was noodzakelijk om nog meer inzicht te krijgen, om nog beter te kunnen sturen en zeker ook om de kaderstellende en controlerende rol van uw raad daarmee beter te faciliteren. Met moderne middelen is de relevante beleidsinformatie voor een ieder eenvoudiger en beter toegankelijk gemaakt.

De opbouw van het jaarverslag sluit volledig aan op de vernieuwde opzet van de begroting, zodat daarmee volledige transparantie ontstaat tussen begroting en verantwoording. 

De jaarstukken bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Met ingang van 2014 zijn beide onderdelen samengebracht in één document waarin zowel de beleidsuitvoering als de financiële verantwoording zijn opgenomen. 

Na de inleiding wordt op hoofdlijnen per programma inzicht gegeven in de beleidsuitvoering. Daarna volgt inzicht in het financieel resultaat met een beknopte analyse van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en de Najaarsnota en het resultaat ten opzichte van de raadsbehandeling van 7 juli jongstleden. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met het voorstel voor resultaatbestemming. 

In de periode tot aan het verkrijgen van de accountantsverklaring zijn nog diverse wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op correcties op de balans en voor een klein deel ook effect op het resultaat. Het betreft wijzigingen die op grond van aangepaste wet- en regelgeving doorgevoerd zijn. Wij hebben deze resultaatseffecten aanvullend op het reeds door u vastgestelde jaarrekeningresultaat opgenomen. 

In het daaropvolgende hoofdstuk komt de uitgebreide verantwoording per begrotingsprogramma aan de orde conform de nieuwe opzet. Deze heeft de volgende opbouw:

  • wat willen we bereiken
  • wat hebben we gedaan en wat is het resultaat
  • wat heeft het gekost

Vanuit een andere invalshoek geven daarna aanvullend de paragrafen dwarsdoorsneden van het gevoerde beleid en beheer. Het betreft hier het fiscale beleid, het verloop van de weerstandscapaciteit en de samenstelling van het gemeentelijk risicoprofiel, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen, het financierings- en treasurybeleid, de relatie met de verbonden partijen, de bedrijfsvoering en het grondbeleid. 

De exploitatie van lasten en baten per programma/beleidsthema is opgenomen in het onderdeel financiële verantwoording. Op hoofdlijn wordt per programma een analyse gegeven van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen. Het financiële deel wordt afgesloten met de balans ultimo 2015 inclusief toelichting. Deze wijkt af van voorgaande jaren. Door gewijzigde wet- en regelgeving moesten zowel in de beginbalans als ook in de exploitatie aanpassingen doorgevoerd worden. Daarnaast zijn balanstoelichtingen op diverse onderdelen aangepast.  

Na de verklaringen is als bijlage toegevoegd de SiSa-verantwoording. 

Aanbieding

Hierbij bieden wij u het aangepaste jaarverslag en de aangepaste jaarrekening over 2015 aan. Behandeling staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 september 2016. De accountantscommissie bespreekt de jaarrekening aan de hand van het rapport van bevindingen van de accountant en brengt hiervan verslag en advies uit aan uw raad.

Opbouw verslaglegging

De begroting 2015 markeerde het einde van de bestuursperiode 2010-2014 en was de opmaat voor de nieuwe bestuursperiode. Een periode die in het teken staat van grote maatschappelijke veranderingen en van de veranderende rol van de overheid. In het collegeprogramma “Mijn Assen” hebben we aangegeven hoe wij daar in het eigen beleid vorm en inhoud aan wilden geven. Het motto van het collegeprogramma 'Niet zorgen voor, maar zorgen dat’ was in de begroting zowel beleidsmatig als financieel verder uitgewerkt. In de beleidsnotitie “Minderen met Maat” was de route aangegeven die we wilden bewandelen voor de uitvoering van ons collegeprogramma en de invulling van de noodzakelijke bezuinigingen. De beleids- en bezuinigingsmaatregelen uit “Minderen met Maat” waren onderdeel van de begroting en de resultaten.

De gemeentebegroting 2015 was voorzien van een nieuw uiterlijk. Dat was noodzakelijk om nog meer inzicht te krijgen, om nog beter te kunnen sturen en zeker ook om de kaderstellende en controlerende rol van uw raad daarmee beter te faciliteren. Met moderne middelen is de relevante beleidsinformatie voor een ieder eenvoudiger en beter toegankelijk gemaakt.

De opbouw van het jaarverslag sluit volledig aan op de vernieuwde opzet van de begroting, zodat daarmee volledige transparantie ontstaat tussen begroting en verantwoording.

De jaarstukken bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening. Met ingang van 2014 zijn beide onderdelen samengebracht in één document waarin zowel de beleidsuitvoering als de financiële verantwoording zijn opgenomen.

Na de inleiding wordt op hoofdlijnen per programma inzicht gegeven in de beleidsuitvoering. Daarna volgt inzicht in het financieel resultaat met een beknopte analyse van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en de Najaarsnota en het resultaat ten opzichte van de raadsbehandeling van 7 juli jongstleden. Het eerste hoofdstuk wordt afgesloten met het voorstel voor resultaatbestemming.

 

 

In de periode tot aan het verkrijgen van de accountantsverklaring zijn nog diverse wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op correcties op de balans en voor een klein deel ook effect op het resultaat. Het betreft wijzigingen die op grond van aangepaste wet- en regelgeving doorgevoerd zijn. Wij hebben deze resultaatseffecten aanvullend op het reeds door u vastgestelde jaarrekeningresultaat opgenomen.

 

In het daaropvolgende hoofdstuk komt de uitgebreide verantwoording per begrotingsprogramma aan de orde conform de nieuwe opzet. Deze heeft de volgende opbouw:

·       wat willen we bereiken

·       wat hebben we gedaan en wat is het resultaat

·       wat heeft het gekost

Vanuit een andere invalshoek geven daarna aanvullend de paragrafen dwarsdoorsneden van het gevoerde beleid en beheer. Het betreft hier het fiscale beleid, het verloop van de weerstandscapaciteit en de samenstelling van het gemeentelijk risicoprofiel, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen, het financierings- en treasurybeleid, de relatie met de verbonden partijen, de bedrijfsvoering en het grondbeleid.

De exploitatie van lasten en baten per programma/beleidsthema is opgenomen in het onderdeel financiële verantwoording. Op hoofdlijn wordt per programma een analyse gegeven van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting en wordt inzicht gegeven in de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen. Het financiële deel wordt afgesloten met de balans ultimo 2015 inclusief toelichting. Deze wijkt af van voorgaande jaren. Door gewijzigde wet- en regelgeving moesten zowel in de beginbalans als ook in de exploitatie aanpassingen doorgevoerd worden. Daarnaast zijn balanstoelichtingen op diverse onderdelen aangepast. 

Na de verklaringen zijn als bijlagen toegevoegd de SiSa-verantwoording en de productrealisatie (specificatie van lasten en baten op beleids-productniveau).