04. Hoofdlijnen beleidsuitvoering

Wonen in Assen

De woningproductie was nog niet op het gewenste niveau. Het herstel op de woningmarkt werd echter wel zichtbaar door een toename van nieuwe bouwinitiatieven. De gemeentelijke huisvestingstaakstelling voor statushouders is voor 91% gerealiseerd. Het woningmarktonderzoek is opgeleverd. De structuurvisie leveren we niet meer als traditionele structuurvisie op, maar als strategienota.

In de openbare ruimte zijn in het kader van risico- gestuurd beheer groot onderhoud en vervanging in toenemende mate uitgesteld. In het beheer is een groot aantal meewerkers en SW-medewerkers ingezet. Hierdoor was de beeldkwaliteit gemiddeld iets boven de afgesproken norm; in de wijken en de centra minimaal op kwaliteitsniveau B. De bezuinigingen zijn doorgevoerd, maar konden in de praktijk niet volledig worden gerealiseerd door verplichtingen aan Alescon en Werkplein Drentsche Aa.

Er is een pilot Publiek Vervoer ingevoerd onder de naam Cityline. In de directe schoolomgeving is een aantal kleine fysieke maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het duurzaamheidscentrum Assen is geopend en werd intensief gebruikt. We boden bewoners de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijke rente geld te lenen voor het aanschaffen van zonnepanelen op hun woning. We hebben voor het ‘Nul-op-de-meter’-project in de Lariks een financieringsmodel opgezet dat landelijke aandacht heeft getrokken. De invoering van containermanagement is succesvol afgerond. Containers voor kunststof verpakkingsafval zijn bij 17.000 huishoudens in de laagbouw in gebruik genomen.

 

Werken in Assen

De Participatiewet is van kracht geworden. Daarvoor zijn de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gestart met het ontwikkelen van één uitvoeringsorganisatie van deze wet: Werkplein Drentsche Aa. De werkgelegenheid in onze gemeente is gelijk gebleven. Het aantal inwoners dat gebruik heeft gemaakt van een uitkering is licht gestegen. Het aantal mensen dat uit de bijstandsuitkering is uitgestroomd is gestegen. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden is licht toegenomen. Via Werkpunt! hebben we inwoners begeleid naar de arbeidsmarkt. Met betrekking tot kwetsbare jongeren is er geïnvesteerd in het verbeteren van de aansluiting tussen school en arbeidsmarkt.

We hebben Asser bedrijven en ons sensornetwerk verbonden met regionale, nationale en internationale netwerken. Dit heeft geleid tot nieuwe kennis, mogelijkheden tot samenwerking, innovatie en projecten en contact met potentiële afnemers van hun producten.

We zijn gestart met een verkenning naar de komst van een Factory Outlet Center. Er is een intentieovereenkomst getekend met de initiatiefnemer. We zijn een proces gestart om met stakeholders tot een zorgvuldige afweging te komen.

Binnen het programma FlorijnAs zijn diverse projecten uitgevoerd. De afrit op de A28 voor de TT en het Werklandschap Assen Zuid zijn opgeleverd. Bij de Blauwe As zijn drie fietsbruggen en de Blauwe Klap in gebruik genomen. Er is een definitief ontwerp gemaakt voor het Stationsgebied. Het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is onherroepelijk geworden.

De prognose voor verkoop van bedrijventerreinen is niet gehaald. We hebben een aantal maatregelen genomen met als doel meer inzicht in de marktvraag te krijgen en gerichter acquisitie te doen.

 

Meedoen in Assen

De nieuwe taken voor Jeugdhulp en Wmo zijn ingepast in de gemeentelijke uitvoering. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de organisatorische en meer praktische aspecten. We raken al met al steeds beter ingeregeld, de risico’s zijn onder schot, ingewikkelde casussen worden goed opgepakt en de Asser lobby op Beschermd Wonen was succesvol. Naast het inregelen ontstaat langzaam ruimte voor de transformatie-opgaven in het Sociaal Domein. Met de komst van de nieuwe welzijnsorganisatie Vaart Welzijn is het speelveld voor welzijn ingrijpend veranderd. Vaart Welzijn speelt op diverse terreinen een prominente rol en organiseert de buurtteams, die inmiddels een stedelijke dekking hebben gekregen. Via extra opdrachten is Vaart Welzijn verder actief op de lichtere vormen van jeugdhulp en het stimuleren van sport en bewegen. Met een nieuwe overeenkomst voor Mijn Buurt Assen hebben Actium en de gemeente afgesproken voor nog eens vier jaar te werken aan de leefbaarheid van Assen. Andere initiatieven zoals de stichting STILA ondersteunen dit.

De komst van de alles-in-een-school is een logisch vervolg op de Brede School en biedt optimale kansen voor de ontwikkeling van kinderen.

 

Aantrekkelijk Assen

Het valt ons op dat er in toenemende mate sprake is van samenwerking in de stad. Ondernemers, instellingen en inwoners initiëren, werken met ons samen en leveren een grote bijdrage aan dit programma. Het succes van het TT-Festival bijvoorbeeld. De ondernemers hebben een grote rol bij het festival gekregen. Ook op lastiger onderwerpen zijn we in gesprek gebleven met de stad. De gesprekken over het FOC in Assen gaan ook over de toekomst van de binnenstad. De kwaliteit van het straatbeeld is verbeterd, doordat auto’s vaker in garages worden geparkeerd dan op straat. Voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad hebben wij tussentijds en in overleg met de ondernemers de maximale parkeerduur in een aantal straten aangepast. Inwoners van Marsdijk hebben het burgerinitiatief Marsdijk-Alert ingesteld en de bedrijventerreinen en het centrum zijn het afgelopen jaar gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

De deelnemers van het cultureel hart hebben een stichting opgezet om activiteiten beter te organiseren en te financieren door fondsenwerving. In 2015 is er al een flink bedrag aan externe financiering binnengehaald. Samen met het ICO en de gebruikers van het Mercuriustheater hebben wij het pand Zuidhaege 2 omgevormd tot een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor kunst en cultuur.

 

Samen werken aan Assen

Inwoners, ondernemers, organisaties en adviesraden worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en de uitvoering van bestaand beleid. Bij advisering wordt in de gemeente steeds meer de nadruk gelegd op proces, verbinden en regie en minder op inhoudelijke expertise. In de Samenwerking Drentsche Aa zijn zowel de onderdelen Belastingen, als de onderdelen Personeel en Salarisadministratie per 1 november 2015 samengegaan. De feitelijke samenwerking is zo kort geleden gestart, dat het nog niet zinvol is de effecten te meten.

In 2015 is op verschillende manieren gewerkt aan de versterking van de regionale samenwerking tussen Groningen en Assen. Namens de NG4 is in 2015 een projectenverwerver in Brussel aan de slag gegaan. Voor Assen heeft dit geresulteerd in een project op het gebied van de koppeling tussen sensortechnologie en mobiliteit en een project op het gebied van duurzaamheid door gedragsbeïnvloeding.

Er is succesvol gelobbyd voor het behoud van de rechtbank in Assen.

De aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, waaronder de gemeente Assen, hebben besloten een strategische verkenning te laten uitvoeren. De resultaten hiervan komen in 2016 beschikbaar.

Door de aanschaf van nieuwe software voor Burgerzaken wordt de digitale dienstverlening plaats-onafhankelijk gemaakt: hierdoor is zelfbediening voor en door de burger mogelijk, 24x7 vanaf elk gewenst apparaat. Dit leidt tot snellere, eenvoudigere en goedkopere dienstverlening. Bovendien kan de aanvrager inzien wat de stand van zaken van zijn aanvraag is.

 

Bedrijfsvoering

In het kader van overheidsparticipatie en ’niet zorgen voor maar zorgen dat’ is in 2015 een start gemaakt met een andere wijze van werken. We zijn meer en anders in gesprek geweest met partijen om ons heen.

In 2015 was sprake van een afname van het aantal vaste medewerkers en inzet van externen. Dit maakt onze organisatie flexibeler.

De bedrijfsvoering is breed doorgelicht en de uitkomsten hiervan zijn betrokken bij de bezuinigingsopgaven.

We hebben informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld, een jaarplan informatiebeveiliging gemaakt en uitgevoerd. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de informatieveiligheid.

We hebben een systematiek vastgesteld om de overhead dynamisch mee te laten bewegen met het primaire proces.

De mogelijkheden van Het Nieuwe Werken worden benut en passen bij onze werkwijze om in wisselende samenstelling te werken aan complexe opgaven.

 

Vastgoed en Grondbedrijf

Er is een goede start gemaakt met de vermindering van de vastgoedportefeuille. Het gebouw van de VRD/GGD/Brandweer is verkocht en meerdere gebouwen en herontwikkelingslocaties zijn in verkoop genomen.

De sociale huurwoningen, het duurzaamheidscentrum Assen en het Dr. Nassau College, locatie Quintus zijn door de oplevering toegevoegd aan de vastgoedportefeuille.

Beheer- en exploitatievormen van wijkgebouwen zijn verder vormgegeven. Solitaire onderwijsgebouwen zijn in juridisch eigendom overgedragen aan de schoolbesturen. Met de kinderopvangorganisaties zijn nieuwe huurafspraken gemaakt om ze in het kader van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan in of bij de scholen te blijven huisvesten.

Er is een meerjarig onderhoudscontract voor De Nieuwe Kolk afgesloten.

Het faciliterend grondbeleid is nadrukkelijk toegepast. Voorbeelden zijn: de prijsvraag ontwikkellocatie Mercurius, het grondbeleid bij het initiatief voor een Factory Outlet Center en de ontwikkelvisie voor Kloosterveen.

De grondexploitaties van Marsdijk 2, tussengebied Kloosterveen, Schepersmaat 2, Weiersstraat, Kloosterveen I, Kloosterhout 2 en Kloosterstede 2 zijn afgesloten.

 

Algemeen Financieel Beleid

Het jaar 2015 gaat ook financieel gezien de boeken in als het jaar van de grote veranderingen, vernieuwingen, onzekerheden en risico’s in het Sociaal Domein.

De overdracht van zorgtaken van Rijk naar gemeenten, het gemis aan goede stuurinformatie en de onduidelijkheid over omvang en verdeling van de beschikbare rijksmiddelen maakten het jaar 2015 tot een financieel lastig en bovenal financieel onzeker jaar. We moesten de gemeentelijke weerstandscapaciteit extra versterken om dreigende financiële schade te kunnen opvangen. Met andere gemeenten startten we een bestuurlijke lobby om het kabinet tot een evenwichtiger verdeling van de middelen te bewegen.

Door zelf behoedzaam te manoeuvreren en omdat het kabinet op onderdelen gehoor gaf aan de kritiek vanuit de gemeenten, kon financiële schade worden afgewend. Met de restrictie dat de eindbalans in het Sociaal Domein over 2015 pas echt kan worden opgemaakt als alle af-en verrekeningen met en tussen de gemeente en de zorgpartijen volledig zijn afgewikkeld. Dat is op zijn vroegst medio 2016 het geval.

We hebben verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Mijn Assen’ en de realisatie van de ambities, beleidsspeerpunten en bezuinigingsmaatregelen uit de beleidsnota ‘Minderen met Maat’. De uitvoering ervan is grotendeels volgens plan verlopen.

De samenstelling van gemeentelijke schuldpositie is in 2015 verbeterd. Bestaande leningen zijn doorgelicht, hoogrentende leningen zijn vervroegd afgelost en tegen gunstige voorwaarden geherfinancierd. Het gemiddelde renteniveau op leningen is daardoor aanmerkelijk afgenomen. De reservepositie bleef op peil. We behouden de beschikking over een toereikend weerstandsvermogen.

Het voor 2015 vastgestelde tarievenbeleid is in uitvoering genomen. Door leegstand en waardedaling van kantoor- en winkelpanden is er opnieuw sprake van lagere opbrengsten. We hebben deze negatieve tendens met ingang van 2016 ook in de begroting verwerkt.