• Home

1. Lokale heffingen

Gerealiseerde belastingopbrengsten 2015

Het beleid voor de lokale heffingen is de uitvoering van de in de begroting opgenomen uitgangspunten op basis van het collegeprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018.
De tarieven voor de algemene heffingen zijn gestegen met het inflatiepercentage (consumentenprijsindexcijfer). Voor 2015 is dit percentage 1,5%.
De totale opbrengst uit de onroerendezaakbelasting blijft – reëel – gelijk. Dit betekent, naast de aanpassing aan de inflatie (1,5%), compensatie van generieke waardedaling door tariefstijging en compensatie van generieke waardestijging door tariefdaling. Generiek is in dit verband de totale waardestijging c.q. -daling van alle onroerende zaken die belastbaar zijn.

Belastingruil

Vanaf 2016 dalen de kosten van de verwerking van huishoudelijk restafval als gevolg van de aanbesteding in 2014. Dit voordeel moet de gemeente teruggeven, omdat de afvalstoffenheffing kostendekkend is. Het gevolg zou dan zijn dat de belastingdruk daalt. In het kader van de bezuinigingsmaatregelen koos de gemeente ervoor om de belastingdruk niet te verlagen. Dit voorkomt dat de gemeente meer moet snijden in publieke voorzieningen. Dit betekent dat de tarieven voor de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing zo verhoogd zijn, dat de gemiddelde belastingdruk – aangepast aan de inflatie – gelijk is gebleven en dus de verlaging van de afvalstoffenheffing compenseert.

Daarbij hanteert de gemeente voor het begrip belastingdruk het totaal van onroerendezaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing. De gemeente realiseert het voordeel van de kosten van de verwerking voor huishoudelijk restafval in 2016. Uitruil van belastingen zou in 2016 leiden tot een significante trendbreuk in de tarieven van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Om die reden heeft de gemeente gekozen om ze langs geleidelijke weg aan te passen tot het gewenste niveau in 2016. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van de afvalstoffenheffing en een verhoging van de onroerendezaakbelasting in 2014 en 2015.

De bestemmingsheffingen zijn kostendekkend. Dit betekent dat de vastgestelde tarieven leidden tot geraamde opbrengsten die gelijk zijn aan de geraamde kosten. De in 2014 geldende tarieven voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing, lijkbezorgingsrechten en marktgelden zijn kostendekkend of nagenoeg kostendekkend. De overige tarieven – liggelden, parkeerbelastingen, bouwleges, overige leges – waren in 2014 niet kostendekkend.

Belastinginkomsten

De belastinginkomsten bedroegen in 2015 € 32,5 miljoen. De inkomsten zijn over de diverse belastingen, heffingen en leges als volgt verdeeld:

 80 1

 

Opbrengst gemeentelijke heffingen 2015 in percentages

80 2

 

Kwijtschelding

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kwijtschelding was over deze belasting en heffing als volgt verdeeld:

80 3

 

Lokale belastingdruk voor huishoudens

De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent berekeningen van de belastingdruk per huishouden aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor gebruikers en eigenaren van woningen zoals ook bij de begroting 2015 aangegeven.

81