• Home

8. Algemeen financieel beleid

Samenvatting

69

Het jaar 2015 gaat ook financieel gezien de boeken in als het jaar van de grote veranderingen, vernieuwingen, onzekerheden en risico’s in het Sociaal Domein.
De overdracht van zorgtaken van Rijk naar gemeenten, het gemis aan goede stuurinformatie en de onduidelijkheid over omvang en verdeling van de beschikbare rijksmiddelen maakten het jaar 2015 tot een financieel lastig en bovenal financieel onzeker jaar. We moesten de gemeentelijke weerstandscapaciteit extra versterken om dreigende financiële schade te kunnen opvangen. Met andere gemeenten startten we een bestuurlijke lobby om het Kabinet tot een evenwichtiger verdeling van de middelen te bewegen.
Door zelf behoedzaam te manoeuvreren en omdat het Kabinet op onderdelen gehoor gaf aan de kritiek vanuit de VNG en gemeenten, kon financiële schade worden afgewend. Met de restrictie dat de eindbalans in het Sociaal Domein over 2015 pas echt kan worden opgemaakt als alle af-en verrekeningen met en tussen de gemeente en de zorgpartijen volledig zijn afgewikkeld. Dat is op zijn vroegst in de tweede helft van 2016 het geval.
We hebben verder uitvoering gegeven aan het collegeprogramma ‘Mijn Assen’ en de realisatie van de ambities, beleidsspeerpunten en bezuinigingsmaatregelen uit de beleidsnota ‘Minderen met Maat’. De uitvoering ervan is grotendeels volgens plan verlopen.
De samenstelling van gemeentelijke schuldpositie is in 2015 verbeterd. Bestaande leningen zijn doorgelicht, hoogrentende leningen zijn vervroegd afgelost en tegen gunstige voorwaarden geherfinancierd. Het gemiddelde renteniveau op leningen is daardoor aanmerkelijk afgenomen. De reservepositie bleef op peil. We behouden de beschikking over een toereikend weerstandsvermogen.
Het voor 2015 vastgestelde tarievenbeleid is in uitvoering genomen. Door leegstand en waardedaling van kantoor- en winkelpanden is er opnieuw sprake van lagere opbrengsten. We hebben deze negatieve tendens met ingang van 2016 ook in de begroting verwerkt.