2. Inleiding

De cirkel is rond. Twee jaar geleden zijn we begonnen om te werken met een beperkt aantal begrotingsprogramma’s. Dit om meer samenhang aan te brengen in de verschillende opgaven waar we als gemeente voor staan. Met het laten zien van de samenhang willen we de raad in staat stellen om nog beter zijn controlerende functie in te vullen. Dit is het eerste jaarverslag waarin we in zeven hoofdstukken verantwoording afleggen over de resultaten over 2015. Resultaten die we niet alleen opschrijven maar die voor al onze inwoners en ondernemers zichtbaar en merkbaar zijn.

De samenwerking in de stad is versterkt. Ondernemers, instellingen en inwoners zetten samen met ons de schouders onder evenementen en activiteiten zoals het succesvolle TT-Festival, Cultureel Hart en de succesvolle lobby voor het behoud van de rechtbank.

‘Niet zorgen voor maar zorgen dat’ is het belangrijkste credo voor het college. Het is dan ook goed om te constateren dat er tal van initiatieven in de samenleving ontstaan. Inwoners van Marsdijk bundelen hun krachten rond veiligheid, inwoners beslissen zelf over welzijnsprojecten. Beleid ontwikkelen we zo veel mogelijk met inwoners en andere betrokkenen. Zo maken we optimaal gebruik van de kennis en ideeën in de samenleving. Bovendien sluiten onze plannen zo beter aan bij wat er leeft in onze stad.

Die stad ligt er netjes bij. Dat is onder meer de verdienste van alle Meewerkers en medewerkers van Alescon die actief waren in het beheer van straten en groen. Verder zien we minder auto’s op straat omdat er meer in garages wordt geparkeerd.

Met de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo verandert er veel voor onze inwoners. De meeste aandacht ging naar meer praktische aspecten. De resultaten bij het transformeren van zorg en ondersteuning zijn hierdoor nog beperkt. Vaart Welzijn is in juli gestart en speelt op diverse terreinen een prominente rol. Buurtteams zijn onderdeel van de nieuwe welzijnsorganisatie en inmiddels in de hele stad actief. Ze krijgen steeds meer gezicht voor onze inwoners. Voor uitvoering van de Participatiewet trekken Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo gezamenlijk op met Werkplein Drentsche Aa. Via Werkpunt! begeleiden we inwoners naar werk. Er is verder geïnvesteerd in de aansluiting tussen school en de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren.

Door nieuwe software verbetert de digitale dienstverlening aan inwoners. Die is niet alleen sneller en completer, ook eenvoudiger en goedkoper.

Het herstel op de woningmarkt werd zichtbaar in een toename van nieuwe bouwprojecten. Het woningmarktonderzoek laat zien waar voor Assen kansen liggen voor meer nieuwbouw.
Het Duurzaamheidscentrum in het Asser Bos is geopend en al volop gebruikt. We boden bewoners de mogelijkheid om tegen een lage rente geld te lenen voor zonnepanelen op hun woning. De vierde container voor plastic begint gewoon te worden. Hij staat al bij 17.000 huishoudens.

Sensortechnologie ontwikkelt zich tot een belangrijke pijler voor de lokale economie. We zetten ons in om bedrijven en ons sensornetwerk te verbinden via diverse netwerken. Sensor City en bedrijven kregen zo toegang tot nieuwe kennis en partners. Verder zijn er projecten gestart op het gebied van sensortechnologie en mobiliteit en duurzaamheid.

De lijst met gerealiseerde FlorijnAs-projecten groeit. De afrit van de A28 voor de TT en het werklandschap Assen Zuid zijn opgeleverd en bij de Blauwe As zijn drie fietsbruggen en de grote Brug, de Blauwe klap, in gebruik genomen. Er ligt een definitief ontwerp voor het Stationsgebied en de werkzaamheden zijn hier gestart.
Ook financieel gezien is 2015 het jaar van de grote veranderingen. Het overhevelen van zorgtaken naar gemeenten leidde in één keer tot een ongekende uitzetting van de begroting. Dat bracht ook de nodige onzekerheid met zich mee. Daarom kozen we voor een behoedzame financiële koers. Door een extra buffer aan te leggen konden we eventuele tegenvallers opvangen. Via lobby hebben we het Kabinet weten te overtuigen om de beschikbare middelen eerlijker te verdelen. De grootste risico’s lijken daarmee afgewend. Maar dat weten we pas zeker in de loop van 2016.

Met de diverse bezuinigingsopgaven liggen we op schema. Door herfinanciering hebben we kosten verder weten terug te dringen. Leegstand en waardedaling van vastgoed leiden tot lagere inkomsten. Dit is verwerkt in de begroting.