• Home

6. Bedrijfsvoering

Samenvatting

58

In het kader van overheidsparticipatie en ’niet zorgen voor maar zorgen dat’ is in 2015 een start gemaakt met een andere wijze van werken. We zijn meer en anders in gesprek geweest met partijen om ons heen.
In 2015 was sprake van een afname van het aantal vaste medewerkers en inzet van externen. Dit maakt onze organisatie flexibeler.
Het bedrijfsvoeringsresultaat over 2015 bedraagt
€ 94.000. Dit is een afwijking van 0,23%.
De bedrijfsvoering is breed doorgelicht en de uitkomsten hiervan zijn betrokken bij de bezuinigingsopgaven.
We hebben informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld, een jaarplan informatiebeveiliging gemaakt en uitgevoerd. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de informatieveiligheid.
We hebben een systematiek vastgesteld om de overhead dynamisch mee te laten bewegen met het primaire proces.
De mogelijkheden van Het Nieuwe Werken worden benut en passen bij onze werkwijze om in wisselende samenstelling te werken aan complexe opgaven.