• Home

4. Financiering

Financiering

De rente op de geld- en kapitaalmarkt bleef in 2015 op een historisch laag niveau. Bij deze marktsituatie is het lenen op langere termijn met jaarlijkse relatief lage rente en lagere aflossingen aantrekkelijk. Begin 2015 bedroeg de totale schuldpositie €  185 miljoen. Assen beschikte toen over een portefeuille aan vaste geldleningen met een relatief hoog renteniveau.

 Assen heeft in 2015 van de vaste geldleningen:

  • € 44 miljoen geherfinancierd (consolidatie vaste geldleningen);
  • € 48,8 miljoen vervroegd geherfinancierd (renteherziening Kolkleningen);
  • € 19 miljoen vervroegd afgelost (verkoopopbrengst nieuwe brandweerkazerne) en
  • € 10 miljoen gefinancierd (nieuwe geldlening).

Door deze activiteiten is van de leningen het renteniveau gedaald en de gemiddelde looptijd van de geldleningen verlengd. Dit versterkt de financiële positie van Assen op langere termijn door het verdelen van de aflossing over een langere termijn en het zo lang mogelijk vasthouden van de lage rente. 

Voor de vervroegde aflossingen en herfinancieringen is een boete betaald. Bij de Kolkleningen is deze boete opgenomen in het overigens lagere rentetarief. Bij de vervroegde aflossing is een boete ineens betaald, die ten laste van het (rente-)resultaat gebracht is.

De gemeente voldeed in 2015 aan de normen voor het renterisico, het kasgeldbeheer en het beheer van overtollige middelen. De gemeente heeft geen geldleningen verstrekt.

Schuldpositie

In 2015 ontwikkelde de schuldpositie zich als volgt:

96 1

 

Rente 

In de onderstaande tabel staan de rente-uitgangs-punten voor 2015 in de tweede kolom en de werkelijk in rekening gebrachte rente in de derde kolom.

96 2

 

Renteresultaat

97 1

 

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet beperkt het renterisico van financiering met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar of minder). De limiet is een vast percentage (8,5) van de totale lasten van de begroting. In 2015 kwam de kasgeldlimiet uit op € 30,6 miljoen. Dit betekent dat de gemeente maximaal voor dit bedrag met kort geld mag financieren. 

De onderstaande tabel geeft de kwartaalgemiddelden over het gehele jaar weer.

97 2

 

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het risico van een te sterke groei van de rentelasten. De norm is 20% van het begrotingstotaal en voor Assen € 72 miljoen. Het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen van vaste geldleningen moet beneden dit bedrag blijven. In 2015 voldeed Assen aan deze norm.

98 1

 

Kredietrisicobeheer

Assen voert een zeer terughoudend beleid voor het verstrekken van leningen en garanties. Dit geldt ook voor het aangaan van participaties. Wij vinden het financieren van activiteiten van derden geen taak van de gemeente Assen.

98 Nieuw

 

 

 

Limiet schatkistbankieren

De limiet voor het schatkistbankieren beperkt de beleggingsmogelijkheden. De limiet is een vast percentage (0,75) van de totale lasten van de begroting. In 2015 kwam de limiet uit op € 2,7 miljoen. Dit betekent dat de gemeente maximaal voor dit bedrag overtollige middelen mag aanhouden. 

Een beperkt aantal langlopende beleggingen van Assen valt niet onder het schatkistbankieren en het begrip overtollige middelen, waarvan de gemeente slechts een beperkt bedrag zelf mag beleggen (€ 1,9 miljoen). Deze zijn veelal historisch bepaald en/of door bijzondere omstandigheden ontstaan. Het betreft deelnemingen uit hoofde van de publieke taak in de aandelenkapitalen van nutsbedrijven (Waterleidingmaatschappij Drenthe, Enexis, Attero), Bank Nederlandse Gemeenten en Groningen Airport Eelde. De revenuen van deze beleggingen in de vorm van dividenden of een aandeel in de verliesafdekking zijn in de rekening verantwoord.

Assen kiest als gevolg van het schatkistbankieren voor het zo beperkt mogelijk aanhouden van overtollige middelen. Overtollige middelen worden zoveel mogelijk aangewend voor het aflossen van schuld. In 2015 hadden we daarom geen overtollige middelen en dus geen gelden uitgezet bij de schatkist. De banksaldi bleven gemiddeld dus ver beneden de norm.

99 2